Sofia Municipality Air Quality Data

Контрол качеството на атмосферния въздух

Столична Община

Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух

 • Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха се състои от 50 стационарни пункта, в т.ч. 34 автоматични измервателни станции (АИС), 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ и 7 автоматични ДОАС системи.
 • Пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) са разположени в 34 населени места.
 • Информацията за състоянието на атмосферния въздух от всички пунктове за мониторинг постъпва в централен диспечерски пункт в ИАОС.
 • На локално ниво информацията постъпва в регионални диспечерски пунктове, разположени в съответните РИОСВ.

Възможности на системата за контрол качеството на атмосферния въздух

 • Определяне нивото на замърсяване на атмосферния въздух;
 • Предоставяне на компетентните органи на достоверна информация за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.
Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС.

Пределно допустими концентрации (ПДК)

 • Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез пределно допустими концентрации на вредните вещества в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година). Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека и околната среда.
 • ПДК на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон се регламентират от Наредба № 12/2010 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.
 • ПДК на сероводород, фенол и амоняк се регламентират от Наредба № 14/2008 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.
Атмосферни замърсители и съответните ПДК
Формула Атмосферен замърсител ПДК
µg/m3
Алармен праг
µg/m3
Период на
осредняване
NO2 Азотен диоксид 200 400 1 час
NH3 Амоняк 250 1 час
CO Въглероден оксид 10 000 8 часа
O3 Озон 180 240 1 час
SO2 Серен диоксид 350 500 1 час
H2S Сероводород 5 1 час
C6H5OH Фенол 20 1 час
Фини прахови частици 50 24 часа
COCl2 Фосген 20 30 минути
Cl2 Хлор 70 1 час
HCl Хлороводород 200 1 час
HCn Циановодород 10 30 минути

Предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух на локално ниво

 • Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е изготвило “Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели”, която регламентира реда и начините за предоставяне информация на населението при превишаване на установените с Наредба №12 норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.).
 • Съгласно изискванията на инструкцията в случай на превишаване на установените алармени прагове и показатели, не по-късно от 60 минути от момента на отчитане на третата надпрагова средночасова концентрация на серен или азотен диоксид РИОСВ уведомяват обществеността.
 • Информацията, която се изпраща на ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване в случаите на превишаване на установените алармени прагове и показатели дава възможност за своевременно уведомяване на населението, а също така съдържа и информация за събитието, здравен риск и предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатите чувствителни групи от населението.
Ежедневно в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на МОСВ се изготвя Бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната. Бюлетинът се публикува всеки ден на интернет страницата на ИАОС на адрес: http://eea.government.bg/airq/bulletin.jsp.
web design & development © 2007, Инфо Логика ООД
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s